/ Vizyonumuz

Üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini gerçekleştirerek çağdaşları ile rekabet edebilir ve ihracata yönelik ürün geliştirebilir noktaya gelmek, bu maksatla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğunluklu üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere ulaşım ve kullanımını kolaylaştırmak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım yapmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferi yapmak, yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermaye ile işbirliği yapmak üzere teknolojik alt yapı sağlamak.

Yazılım alanında yurt içindeki ihtiyaçları karşılamak, yurt dışına dönük üretim yapmak,

Yazılımda dünyanın en yeni teknolojilerini kullanan personel sahibi olmak amacıyla sürekli eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmek,

Elektronik tabanlı yazılım ile mobil araçlarda çağdaşlarını takip etmek ve bu alanda yurtiçindeki ihtiyaçlara cevap olabilmek,

Geleceği öngören projelere yatırım yapmak, gelecekteki sorunların çözümünde kritik öneme sahip veri depolama faaliyetlerinde bulunmak, ölçüm ve veri toplama konusunda sürekli Ar-Ge yapmak ve bu verileri geleceğe taşımak.